Huishoudelijk reglement


Bridgeclub Leeuwarden

Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Doel
Doel van dit huishoudelijk reglement is het vastleggen en aanvullen van zaken welke niet nader zijn omschreven in de statuten van Bridgeclub Leeuwarden (BCL), die zijn vastgelegd op 11 februari 1985.

Artikel 2: Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van Bridgeclub Leeuwarden wordt geregeld als omschreven in art. 4 t/m 7 van de statuten, handelend over leden, ereleden en donateurs.
 2. Ereleden zijn personen aan wie om bijzondere redenen deze titel wordt verleend. Zij worden als zodanig benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur of tenminste vijf leden. Zij betalen geen contributie en genieten dezelfde rechten en plichten als de gewone leden.
 3. Proefleden zijn leden die een door BCL geïnitieerde of ondersteunde bridgecursus hebben gevolgd. Zij kunnen aansluitend op de cursus gedurende 2 maanden (= 1 competitieronde) gratis en vrijblijvend meespelen en zijn gedurende die periode volwaardig lid.
 4. Donateurs zijn niet-spelende leden die de club willen ondersteunen met minimaal de helft van de dan geldende contributie.

Artikel 3: Contributie

 1. De contributie van Bridgeclub Leeuwarden wordt geregeld als omschreven in artikel 8 van de statuten.
 2. De hoogte van de contributie (in de diverse categorieën) van Bridgeclub Leeuwarden wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering voor het komend clubjaar vastgesteld.
 3. De contributie dient uiterlijk 1 november van het lopende clubjaar betaald te zijn.
 4. Als de contributie na 1 november en na twee aanmaningen nog niet betaald is, kan deelname aan de competitie worden geweigerd.
  Bij de eerste aanmaning wordt € 2,50 aan aanmaningskosten in rekening gebracht, bij de tweede aanmaning is dit bedrag € 5,00.

Artikel 4: Nieuwe leden

 1. Nieuwe leden betalen contributie vanaf het moment dat ze lid worden.
 2. De contributie voor nieuwe leden van Bridgeclub Leeuwarden is op basis van het aantal nog te spelen competitieronden. Drie competities 75%, twee competities 50%, een competitie 25% van de jaarcontributie.
 3. Nieuwe leden dienen de contributie te voldoen binnen 21 dagen nadat zij als lid zijn geaccepteerd. Bij niet voldoen aan deze verplichtingen kan hen alsnog het lidmaatschap worden ontzegd.

Artikel 5: Duur lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van Bridgeclub Leeuwarden wordt aangegaan voor een jaar en stilzwijgend verlengd. Het clubjaar loopt (in afwijking van artikel 13 van de statuten) van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Als een lid wil opzeggen voor het volgende bridgejaar moet hij/zij dat uiterlijk voor 1 juli doen, schriftelijk bij de secretaris of via het afmeldformulier op de website.
  Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Er volgt geen restitutie van contributie.

Artikel 6: Verplichtingen van de leden

 1. De leden zijn verplicht:
  1. de statuten en reglementen van Bridgeclub Leeuwarden, alsmede de besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering na te leven;
  2. de belangen van BCL niet te schaden.

Artikel 7: Bestuur

 1. De secretaris houdt een rooster van aftreden van de bestuursleden bij (zie ook art. 10 van de statuten). Het bestuur wordt gevormd door maximaal 7 bestuursleden.
 2. Een bestuurslid wordt voor een periode van 3 jaar benoemd.
 3. Na 3 jaar kan een bestuurslid zich, maximaal twee keer, herkiesbaar stellen.
 4. Naast de functies die in art. 11 van de statuten worden genoemd (voorzitter, secretaris, penningmeester) kent het bestuur functies die in het beleidsplan zijn omschreven in het hoofdstuk Organisatiestructuur BCL:
  1. Bestuurslid Technische Commissie
  2. Clubcoördinator nieuwe leden
  3. Bestuurslid Marketing en Communicatie
  4. Eventueel een algemeen bestuurslid
 5. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester.
 6. Voor einde bestuurslidmaatschap: zie art. 12 van de statuten.
 7. In voorkomende gevallen worden bij bestuursbesluit de taken van de bestuursleden anders verdeeld.

Artikel 8: Voorzitter

 1. De voorzitter leidt alle leden- en bestuursvergaderingen. Alleen bij verhindering van de voorzitter zal hij vervangen worden door het bestuurslid dat volgens artikel 11 van de statuten is aangewezen.
 2. De voorzitter coördineert en delegeert in overleg met de overige bestuursleden.

Artikel 9: Secretaris

 1. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie en het houden van kopie daarvan.
 2. De secretaris is belast met het bijhouden en toezicht houden op het ledenregister.
 3. De secretaris notuleert en werkt de notulen van de vergaderingen uit tot een besluitenlijst.
 4. De secretaris zorgt dat op alle vergaderingen aanwezig zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van Bridgeclub Leeuwarden alsmede de ledenlijst.
 5. De correspondentie dient drie jaar bewaard te blijven.

Artikel 10: Penningmeester

 1. De penningmeester is belast met het innen van de contributie en andere geldmiddelen.
 2. De penningmeester beheert de gelden van Bridgeclub Leeuwarden in overleg met het bestuur. Hij richt zich met zijn uitgaven naar de begroting welke door de jaarlijkse algemene ledenvergadering is vastgesteld. Voor uitgaven, waarin bij vaststellen van de begroting niet is voorzien of die de begroting te boven gaan, is toestemming van het bestuur vereist.
 3. De penningmeester verricht de nodige boekingen en zorgt voor het opmaken van rekening en verantwoording.
 4. De op de financiën betrekking hebbende stukken dienen 10 jaar bewaard te blijven.

Artikel 11: Algemene ledenvergadering

 1. Het dagelijks bestuur stelt de agenda voor een te houden algemene ledenvergadering vast.
 2. Elk lid kan het bestuur verzoeken uit te breiden, mits dit verzoek acht dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris van Bridgeclub Leeuwarden is ingediend, met een duidelijke omschrijving van het op te voeren agendapunt.

Artikel 12: Commissies

12.1 Technische commissie (TC)

De technische commissie is een permanente en voor BCL belangrijke commissie. Deze bestaat uit meerdere personen en draagt zorg voor de organisatie van de in- en externe competitie, het beheer van de materialen waaronder de dupliceermachine, de bridgemates, de computer en de uitleenkoffers. Het bestuurslid TC is de voorzitter van de commissie.
De TC functioneert (meestal) als wedstrijdleider van door Bridgeclub Leeuwarden georganiseerde bridgeactiviteiten, buiten de reguliere competitiewedstrijd (bijvoorbeeld viertallentoernooi, slotdrives etc.).
Tenslotte fungeert de TC ook als klankbord voor de competitieleiders en zorgt (indien nodig) voor de begeleiding bij het inwerken van nieuwe competitieleiders.

Artikel 12.1a: bevoegdheden competitieleiders

 1. De competitieleiders zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de competitierondes.
 2. De competitieleiders hebben enige mate van vrijheid v.w.b. onder andere het indelen van het aantal lijnen en het spelen in (flex)competitie/butleren/viertallen. Uiteraard altijd wel na overleg met het bestuur en in voorkomende gevallen na goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

12.2 Kascommissie (zie artikel 13 lid 4 van de statuten)

12.3 Overige commissies

Het bestuur kan besluiten tot het instellen van tijdelijke of permanente commissies als (zie ook beleidsplan):

 1. Commissie opleiding
 2. Commissie Ledenwerving en binding
 3. Marketing en Communicatie
 4. Feestcommissie: Bridgeclub Leeuwarden bestaat sinds 1946. Het streven is om ieder lustrum te vieren met een feestelijke bridgedrive. Hiervoor wordt iedere vijf jaar tijdig een feestcommissie samengesteld
 5. ‘Ja, gezellig’: commissie ter bevordering van de gezelligheid voor en na het spelen en bij speciale bridgedrives.

Voor elke commissie wordt een bestuurslid als linking pin aangewezen.

Artikel 13: Cursusleider

De begeleiding en het geven en regelen van bridgecursussen wordt gedaan door de cursusleider. Bij voldoende aanmelding van cursisten wordt elk jaar bij het begin van het nieuwe seizoen een beginnerscursus bridge gegeven door vrijwilligers en/of bridgedocenten. Daarnaast kan er ook nog een opfriscursus of vervolgcursus gegeven worden. De kosten worden elk jaar door cursusleider en docenten in overleg met het bestuur vastgesteld. Informatie over de verschillende cursussen is te vinden op de website van Bridgeclub Leeuwarden.

Artikel 14: Statuten, huishoudelijk reglement en competitie-reglement.

De statuten, het huishoudelijk reglement en het competitiereglement zijn te vinden op de website van Bridgeclub Leeuwarden. Ook ligt er in het zalencentrum een exemplaar van de statuten en de reglementen ter inzage.

Artikel 15: Slotartikel

In alles waarin statuten, huishoudelijk reglement en competitiereglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de ALV van 30-08-2018