Privacyverklaring

bclheaderBridgeclub Leeuwarden (hierna BCL), spelend in Leeuwarden en aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna BridgeBond) onder clubnummer 17002, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving, waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop BCL uw persoonsgegevens gebruikt.

Uw relatie met BCL, de BridgeBond en het bridgedistrict
BCL is lid van de BridgeBond omdat onze club het doel van de BridgeBond (bridge bevorderen) onderschrijft en we van de diensten van de BridgeBond gebruik maken. De BridgeBond kent afzonderlijke bridgedistricten en onze club is lid van Bridgedistrict Friesland.

Indien u lid wordt van BCL levert u de navolgende persoonsgegevens bij BCL aan: NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum en sekse. Deze persoonsgegevens voert BCL in in de ledenadministratie van de BridgeBond.
Het is mogelijk dat u bij lid worden al beschikt over een NBB-lidnummer. In dat geval stelt de BridgeBond uw persoonsgegevens voor onze club beschikbaar en hoeven deze niet apart aangeleverd te worden.
Indien u geen lid bent van BCL en geen NBB-idnummer heeft, maar wel bij BCL deelneemt aan een bridgedrive waarbij we het NBB-Rekenprogramma© 1)  gebruiken, dan verkrijgen BCL en de BridgeBond via deze weg uw naam (en eventueel contactgegevens).

Indien u lid bent van BCL leveren we u verschillende diensten, mede omdat we bij de BridgeBond zijn aangesloten. In dit kader ontvangt u onder meer een NBB-Lidnummer. De BridgeBond koppelt uw NBB-lidnummer aan deelnamegegevens en uw prestatie- en bridgecompetenties waarover de BridgeBond beschikt. Uitgebreide informatie over het NBB-Lidmaatschap en het gebruik van het NBB-lidnummer kunt u raadplegen via www.bridge.nl.

 • Het NBB-Rekenprogramma© wordt op basis van een licentieovereenkomst met de BridgeBond gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag. Alle verzamelde wedstrijdgegevens worden doorgegeven aan de NBB-Uitslagenservice van de BridgeBond.

Doeleinden waarvoor BCL en de BridgeBond persoonsgegevens verwerken
Om een beeld te krijgen van wat BCL met uw persoonsgegevens doet, al dan niet via de BridgeBond, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

 • De clubavond/-middag/-ochtend en overige activiteiten van BCL en de BridgeBond, het opstellen van een meesterpuntenklassement of het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;
 • de Uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag);
 • toezending van het verenigingsblad Bridge, nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie over bridge;
 • alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van BCL of de BridgeBond, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;
 • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;
 • eventuele bestellingen bij de Bridge- en Boekenshop (leden ontvangen korting);
 • afspraken uit overeenkomsten met BCL of de BridgeBond, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
  – de lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn – die ook verwijzen naar de reglementen van de BridgeBond);
  – de algemene voorwaarden die van toepassing worden als je inlogt via MijnNBB bij de BridgeBond en/of bij de BridgeBond gelieerde organisaties;
  – de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma© wordt georganiseerd en uitgerekend.
 • de ledenadministratie van BCL en die van de Bridgebond
 • de financiële administratie (contributies etc.) van BCL en die van de BridgeBond;
 • het verwezenlijken van historische doelen.

MijnNBB, het NBB-Rekenprogramma©, de NBB-Uitslagenservice en onze NBB-Clubsite2) zijn belangrijke digitale instrumenten van de BridgeBond die aan BCL, Bridgedistrict Friesland en de BridgeBond ter beschikking staan waarmee uw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden, en beperkt tot voor zover als zij daartoe gerechtigd zijn.

 • De NBB-Clubsite is een website voor onze club die door de BridgeBond ter beschikking is gesteld. Onze club heeft ook een eigen website: bcleeuwarden.nl.

BCL, Bridgedistrict Friesland en de BridgeBond verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen BCL bridge te organiseren en te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

BCL zal uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor BCL, Bridgedistrict Friesland en de BridgeBond deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Bewaartermijnen
BCL en de BridgeBond bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor BCL over de persoonsgegevens beschikt, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Beveiliging
BCL gaat zorgvuldig met uw gegevens om en de BridgeBond heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door hun worden verwerkt. Bovendien heeft de BridgeBond over hun informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de BridgeBond over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Uw rechten
U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij BCL als bij de BridgeBond. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via www.mijnNBB.nl. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van BCL, Bridgedistrict Friesland of van de BridgeBond zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover BCL uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Hebt u een vraag of verzoek met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door BCL of een andere vraag? Neem dan contact op met onze clubsecretaris:

Sjoerdje Reicher, 0511 475 650, bcl.secretariaat@gmail.nl.